Algemene Leveringsvoorwaarden van Big Impact.

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Bij
  samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van
  een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel
  opgegeven prijs. Vrachten en porti zijn voor rekening van de
  opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 2. In het geval dat uit de verveelvoudiging of productie of het
  gebruik financiƫle verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende
  of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van
  de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de
  leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking
  gestelde zaken.
 4. De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit
  tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht,
  tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade
  kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 5. De met de leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds
  naar beste kunnen en weten overeengekomen en nimmer als fatale
  termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
  schriftelijk is overeengekomen.
 6. De afgifte van het door de leverancier gemaakte werk geschiedt
  desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt
  ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot in ontvangstname
  gerechtigd is, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.
 7. Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
  en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald,
  bewaart de leverancier deze minimaal zes weken, te rekenen vanaf de
  datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht
  ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 8. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling
  gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de
  te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en
  kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Afwijkingen tussen enerzijds
  het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven
  instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in
  redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in
  aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het
  werk.
 9. Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs,
  moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk
  van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht.
  Indien binnen acht dagen reclames niet door de leverancier zijn ontvangen,
  wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen
  en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd
 10. Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden,
  blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde
  in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd,
  aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.
 11. Betaling dient zonder aftrek van korting binnen 14 dagen, tenzij
  tevoren anders is overeengekomen, na factuurdatum te geschieden. Bij
  latere betaling is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte
  daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.
 12. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten- gerechtelijke,
  gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de
  opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor
  rekening van de opdrachtgever.
 13. Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever
  geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever
  alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is
  gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.
 14. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, welke de
  normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen
  of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het
  nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn
  leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig
  recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.
 15. Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het
  Nederlandse recht van toepassing.