Algemene Leveringsvoorwaarden van Big Impact.

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 2. In het geval dat uit de verveelvoudiging of productie of het gebruik financiƫle verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.
 4. De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 5. De met de leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds naar beste kunnen en weten overeengekomen en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 6. De afgifte van het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot in ontvangstname gerechtigd is, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.
 7. Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze minimaal zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 8. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.
 9. Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd
 10. Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.
 11. Betaling dient zonder aftrek van korting binnen 14 dagen, tenzij tevoren anders is overeengekomen, na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.
 12. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten- gerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.
 14. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.
 15. Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.